ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 7:

 

КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 7

 

На основу научне продуктивности наставника и сарадника на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу (Прилог Табела 6.4), високих оцена студената, мобилности наставника и др. може се закључити да Факултет ангажује изузетно квалитетан наставни кадар, поштујући и инсистирајући на низу високих критеријума који вреднују квалитет наставе, успешност извођења наставе и стручност у области научноистраживачког рада. Наставна активност се прати и преиспитује на годишњем нивоу у оквиру саме институције. На Факултету на једног наставника има у просеку 16,64 студента што повољно утиче на одвијање наставе.

Број наставника и сарадника ангажованих на Факултету одговара потребама свих студијских програма које Факултет реализује (18 самосталних студијских програма и два заједничака студијска програма). Наставни кадар je довољан да покрије укупан број часова теоријске и практичне наставе (предавања, консултације, вежбе, практични и теренски рад) на студијским програмима, тако да наставник остварује просечно 180 часова активне наставе годишње, а сарадници оствaрују просечно 300 часова активне наставе годишње, при чему се поштују критеријуми за број студената у групама за различите видове наставе. Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Подаци о наставницима (CV, избори у звања, референце) доступни су јавности.

Факултет обезбеђује квалитет наставника и сарадника примењујући поступке и услове за избор наставника и сарадника који су утврђени на основу дугогодишњег искуства и праксе, а у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о условима за избору наставника Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Сви наведени правилници су у складу са препорукама Националног савета за високо образовање, јавни су и доступни оцени стручне и шире јавности. Поступци и услови за избор наставника и сарадника подложни су периодичној измени и усклађивању, што се може видети на основу правилника из 2014. и 2017. године.

Приликом избора наставника и сарадника у звања Факултет се придржава напред наведених правилника и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку активност тако што се састављају извештаји по напред утврђеној форми у оквиру којих се морају појединачно навести достигнућа наставника и сарадника у свим релевантним областима (прилог: форма извештаја). Извештаји се стављају на увид јавности и остају видљиви дужи низ година. Током избора наставника посебно се вреднују наставничке (педагошке) вештине кроз приступна предавања која се изводе пред комисијом и посебно се оцењују према Правилнику о приступним предавањима. Квалитет наставника који нису подложни поновном избору (редовни професор) такође је подложан интерној провери једном у пет година кроз писање извештаја - Приказ доприноса редовног професора.

На Факултету се систематски прати, оцењује и подстиче научна, истраживачка и педагошка активност наставника и сарадника, чиме се постиже задовољавајући ниво квалитета наставника и сарадника и повећава ниво педагошких компетентности наставника и сарадника. На сајту Факултета постоји књига наставника и сарадника ангажованих на студијским програмима Факултета (са биографијом и библиографијом која се редовно ажурира). Процењује се педагошка активност наставника и сарадника на основу анкетних упитника који се спроводе сваке године.

Природно-математички факултет спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. Најбољи дипломирани студенти подстичу се на упис докторских студија, при чему се селекција међу њима врши кроз пријемни испит. Већина студената докторских студија ангажује се кроз научно-истраживачке пројекте који су значајно заступљени на Факултету. Докторанди се врло често ангажују у настави, а кандидати који покажу најбоље резултате на пољу наставе и научноистраживачког рада се бирају у наставнике и сараднике. Континуирано се ради на усавршавању младих докторанада подстицањем студијских боравака, пре свега на реномираним иностраним факултетима и институтима.

Наставници и сарадници се подстичу на перманентну едукацију и усавршавање, као један од основа за постизање високог квалитета наставника, пре свега одобравањем плаћених одсуства наставника и сарадника ради усавршавања Усавршавања се реализују кроз студијске боравке, специјализације, учешћа на научним и стручним скуповима (Прилог 5.3). Одређене студијске групе у оквиру Факултета условљавају напредовање сарадника у наставнике одређеном дужином студијског боравка у иностраној високошколској установи.

Наставници и сарадници Факултета редовно учествују на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. Факултет активно учествује у пројектима билатералне размене, као и пројектима Европске уније (ТЕМПУС, ЕРАЗМУС...). Факултет подстиче и боравак иностраних колега на нашем факултету кроз краће боравке ради размене искустава. У израду и одбрану неких докторских дисертација били су укључени инострани професори, а известан број докторских дисертација делом је одрађен на иностраним факултетима и институтима. Наши професори су и гостујући професори на иностраним високошколским установама.

У процесу избора у звања и унапређења наставника и сарадника посебно се вреднује научна компетиција кандидата која је дефинисана Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о условима за избору наставника Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Поред научних радова у часописима са SCI или SSCI листи, на фактор научне компетентности утиче и публиковање монографија код познатих светских издавача и поглавља у монографијама познатих светских издавача, руковођење и учешће на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, руковођење и учешће на међународним научним пројектима, као и менторство докторских дисертација. За избор у звање наставника и сарадника вредује се и друштвени допринос кроз: руковођење на Факултету и Универзитету; учешће у раду органа и тела Факултета и Универзитета; допринос активностима које побољшавају углед и статус Факултета и Универзитета; учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација; учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника; чланство у националним или међународним научним, односно стручним и струковним организацијама, институцијама од јавног значаја и сл.; чланство у професионалним (струковним) организацијама; чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова; међународне и националне награде и признања. Приликом избора сваки кандидат мора имати заступљене елементе из наставног и научног дела, али и из привредног и друштвеног живота.

Квалитет педагошког рада наставника и сарадника Факултета је на високом нивоу, што потврђују резултати електронског анонимног анкетирања студената. Приликом првог избора наставника организује се приступно предавање кроз које стручна комисија посебно вреднује педагошке способности кандидата. Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета строго дефинише да у анкетама студената кандидат не сме бити оцењен оценом мањом од 3.

Праћење и евалуација квалитета и компетентности наставног кадра се врше редовно, посебно током процедура избора, именовања, процене, развоја и промоције кадра. Подржава се комуникација између академског особља и релевантних професионалних удружења. Процеси именовања и избора у звања транспарентно су регулисани и документовани. Факултет је документовао да има дефинисане критеријуме за избор наставног кадра. Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је све циљеве и испунио све захтеве постављене стандардом 7:

  поступци приликом избор наставника и сарадника су јавни и доступни широј јавности дужи временски период (пар година)

  избори наставника и сарадника су у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о условима за избору наставника Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Сви наведени правилници су у складу са препорукама Националног савета за високо образовање

  Факултет се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника

  систематски се прати, оцењује и подстиче научна, истраживачка и педагошка активност наставника и сарадника

  један од главних циљева Факултета је да спроводи дугорочну политику селекције квалитетног наставничког и истраживачког подмлатка и њиховог даљег напретка и усавршавања

  Факултет подстиче наставнике и сараднике на перманентну едукацију и усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима.

  на Факултету постоји уска повезаност образовног рада са истраживањима на пројектима, као и са радом у другим областима привредног и друштвеног живота, што се може уочити на основу броја наставника и сарадника ангажованих на различитим пројектима

  при избору и унапређењу наставно-научног и стручног кадра посебно се вреднују педагошке и истраживачке способности наставника и сарадника

  Факултет високо вреднује истраживачке способности наставника и сарадника и подстиче развој истраживачког кадра на Факултету

  Факултет при избору и унапређењу наставника и сарадника уважава и мишљења студената о педагошком раду наставника и сарадника кроз анкетирање студетаната различитих нивоа студија

 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

 

Квантификација процене

Квалитетан наставни и научни кадар.

+++

Поштовање процедура и условa за избор наставника и сарадника.

+++

Избори наставника и сарадника су јавни, доступни широј јавности.

+++

Стална селекција младих кадрова.

+++

Критеријуми за изборе наставника и сарадника су у рангу са критеријумима других Универзитета у Србији.

+++

Вредновање истраживачких способности наставника и сарадника.

+++

Подршка усавршавању запослених у иностранству.

+++

Већина наставника објављује у реномираним међународним часописима, а наставници имају високе H индексе.

+++

 

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Усавршавање наставника и сарадника ослања се на финансирање од стране надлежног министарства или од стране различитих међународних фондова, не постоје сопствени приходи Факултета намењени усавршавању.

 

+++

 

Приликом избора у звања се највећим процентом вреднује научноистраживачки рад кандидата, знатно мањим делом узимају се у обзир педагошки квалитети кандидата.

 

+++

 

Недовољно изражена спремност наставника и сарадника за мобилност и усавршавање у иностранству.

++

 

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Подстицање већег броја младих истраживача за рад на Факултету, што би омогућило бирање сарадника на основу селекције између већег броја кандидата.

+++

 

Израженије подстицање мобилности наставника и сарадника за стручно и научно усавршавање у земљи и иностранству кроз отварање фондова Факултета намењених усавршавању.

+++

 

Коришћење средстава из међународних фондова за стручно и научно усавршавање наставног кадра.

++

 

Интезивирање међународне сарадње кроз пројекте посвећене настави.

++

 

Укључивање гостујућих професора са других универзитета из земље и иностранства у наставу.

+

 

 

 

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Постојећи правилници за избор наставника и сарадника пре свега вреднују квантитет публикованих радова а не квалитет, што континурано прети урушавању квалитета научноистраживачког рада у оквиру Факултета.

+++

 

Лоша финансијска и економска ситуација утиче на то да наставници и сарадници раде више послова и не посвећују се довољно наставном и научном раду.

+++

Слабије вредновање наставничких квалитета на рачун високог вредновања науке.

+++

Пријем младих сарадника је ограничен тачно утврђеним бројем часова наставе који зависи од броја уписаних студената јер се Факултет финансира на основу броја уписаних студената што онемогућава пријем већег броја младих сарадника, чијим би се усавршавањем добили квалитетни наставници Факултета.

++

Неједнаки критеријуми за избор наставника и сарадника на различитим одсецима Факултета преоптерећују одређен број наставника, а друге растерећују.

++

Докторске студије су строго дефинисане роковима и терминима што утиче на квалитет научноистраживачког рада, као и одвијање наставних активности докторанада.

++

 

 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7

 

Ø Повећати ангажовање у настави као и подизање квалитета наставе, подстицати и друга ангажовања од кључног интереса за Факултет.

Ø Подстицање укључивања наставника и сарадника у пројекте финансиране од стране привредних субјекатa.

Ø Организовање више семинара, по типу едукација едукатора, којима би се развијале компетенције наставника и сарадника за педагошки рад.

Ø  Подстицање наставника и сарадника Факултета на конкурисање за пројекте Европске уније (ТЕМПУС, ЕРАЗМУС...)

Ø  Подстицати квалитет научних радова а не квантитет и у складу са тим изменити постојеће критеријуме за напредовање.

Ø Унети јасније квалитативне критеријуме у правилнике за избор у наставничка и сарадничка звања.

Ø Инсистирати у знатно већој мери на педагошким компетенцијама приликом избора у наставничка звања.

Ø  Усвајање кадровске политике, донети јасно утврђена правила пријема нових наставника и сарадника у будућности сходно потребама.

Ø Подстицати ненаставно особље на стручно усавршавање и додатну едукацију

Ø Ангажовање на проналажењу додатних извора финансирања.

Ø Организовати едукацију за методологију извођења наставе.

 

д) Показатељи и прилози за стандард 7

 

     Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника на

Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу (радни

однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)

     Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус на Природно-математичком

факултету Универзитета у Крагујевцу (радни однос са пуним и

непуним радним временом, ангажовање по уговору)

     Прилог 7.1. Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу 2017. и 2014

Правилник о условима за избор наставника Природно-математичког
факултета у Крагујевцу.

       Прилог 7.2. Однос укупног броја студената и броја запослених наставника на

нивоу установе

Додатни прилози уз стандард 7

Закон о високом образовању,

Статут Универзитета у Крагујевцу,

Правилник-приступно предавање

Образац извештаја

Приказ доприноса редовног професора

Студијски боравци

Учешће на научним и стручним скуповима

Програм развоја кадра и анализа потреба Факултета

.