ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 15:

 

КВАЛИТЕТ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 15

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу организује докторске студије математике, рачунарских наука, биологије, физике и хемије. Такође, Факултет учествује у реализацији заједничког студијског програма Докторска школа математике, чији је носилац ПМФ у Новом Саду.

 

Факултет обезбеђује квалитет свих својих докторских студија кроз унапређење научноистраживачког рада, као и кроз осавремењавање садржаја студијских програма докторских студија. Редовно се прате и проверавају циљеви студијских програма и постизање научних компетенција студената докторских студија, као и њихово овладавање специфичним академским и практичним вештинама. У претходном периоду, ове анализе су рађене 2017. године, пред самовредновање Факултета 2018. године, али не у форми извештаја о самовредновању какав се данас тражи.

У јуну 2019. године Факултет је започео процес самовредновања студијских програма докторских студија биологије, физике и хемије, истовремено са припремом документације за реакредитацију наведених програма. Сва документација за реакредитацију и Извештаји о самовредновању ових студијских програма ће се упутити НАТ-у у марту 2020. године. Студијски програми докторских студија математике и рачунарских наука су акредитовани неколико месеци касније, тако да ће процес припреме документације за њихову реакредитацију и самовредновање започети на почетку 2010. године.

 

Студијски програм заједничких докторских студија Докторска школа математике акредитован је пре две године, тако да ће самовредновање вршити носилац програма ПМФ у Новом Саду, 2021. године.

Докторска школа је развијена у складу са Смерницама за успостављање докторских школа које усвајa Национални савет за високо образовање

 

Факултет доказује своју спремност за организовање и реализацију докторских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад. За сваку школску годну још од 2011. Факултет има списак одбрањених докторских дисертација, са наведеним научним радовима који су проистекли из рада на дисертацији. Из података за последње три школске године, уочава се да је одбрањено 38 докторских дисертација и то 13 из области биологије, 17 из области хемије, 3 из области физике и 5 из области математике. Број студената који су одбранили докторску дисертацију је мањи од броја студената који су одбранили мастер рад, а овај број је мањи од броја студената који су дипломирали на основним академским студијама.

Укупно до сада на Факултету је одбрањено 224 докторских дисертација, а дипломирало преко 4000 студената. Однос дипломираних студената на основним и мастер студијама и студената који су одбранили докторске дисертације је очекиван и прати облик пирамиде, где су при најширем делу (основи) број дипломираних студената на основним студијама, мање је дипломираних студената на мастер студијама, а најмање студената који су докторирали, што се види из табеле за последње три године.

Факултет прати и однос броја својих наставника и броја наставника укључених у пројекте (Прилог 6.2), који је повољан и износи 98,73%.

Сваке године се проверава квалитет научноистраживачког рада наставника ангажованих на докторским студијама. Сви наставници ангажовани на појединим предметима имају више од прописаног минимума научних радова са листе. На Наставно-научном већу настава се поверава за сваку школску годину, као и менторство (наставницима који у последњих десет година имају бар 5 научних радова М20, према стандардима за акредитацију), што сви наставници на Факултету вишеструко премашују, што је велики успех Факултета.

Факултет редовно одржава раније постигнуту, али и проширује сарадњу са научноистраживачким установама у Србији и у свету и као прилог доставља уговоре о сарадњи.

 

Факултет прати и анализира и постизање научних спсобности својих студената докторских студија. У циљу унапређивања њихових научних способности и академских и специфичних практичних вештина и спретности у коришћењу знања које стичу током реализације студијских програма, инсистира се на стицању способности свршених, али и активних студената докторских студија да резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима са рецензијом и презентују јавности.

Факултет је обезбедио да студенти докторских студија дају свој допринос у развоју научних дисциплина којима се баве њиховим укључивањем у домаће научноистраживачке пројекте финансиране од стране Министарства просвете, науке и технололошког развоја, али и у међународне пројекте.

Кроз све активности током студија код студената се развија поштовање принципа етичког кодекса и добре научне праксе.

Политика уписа на докторске студије на Факултету је јасно дефинисана и у складу је са друштвеним потребама и потребама развоја науке у поједним областима. Приликом акредитације студијских програма докторских академских студија водило се рачуна да се предвиди упис одговарајућег броја студената, како би се најефикасније искористили материјални и научноистраживачки ресурси Факултета (савремена истраживачка опрема и лабораторијски простора намењеног студентима).

 

На Факултету је успостављен менторски систем рада са студентима докторских студија, чиме се пружа помоћ у напредовању у стицању знања и вештина, које ће им бити неопходне за даљи развој каријере и подстиче напредак у истраживањима у области коју су изабрали.

 

Факултет анализира и непрекидно подстиче научни рад наставника и може се закључити да скоро сви наставници на Факултету укључени у студијске програме докторских студија имају вишеструко веће научне резултате од онога што се тражи стандардима за акредитацију. То се односи и на менторе (Tабела 6.7)

Факултет унапређује однос броја потенцијалних ментора према броју студената докторских студија у циљу стварања повољнијег истраживачког окружења за студенте.

 

У току процеса одобравања урађене докторске дисертације, Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, у коме се наводе и референце кандидата из области дисертације, као и сама дисертација јавно су доступни и на њих се могу поднети примедбе у прописаном року, а на сајту Факултета остају трајно.

Већ неколико година докторске дисертације одбрањене на Факултету се депонују у јединствени репозиторијум који је трајно доступан јавности.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 15, јер:

  обезбеђује квалитет свих својих докторских студија кроз унапређење научноистраживачког рада, као и кроз осавремењавање садржаја студијских програма докторских студија

  Докторска школа је развијена у складу са Смерницама за успостављање докторских школа које усвајa Национални савет за високо образовање

  Факултет има списак одбрањених докторских дисертација, са наведеним научним радовима који су проистекли из рада на дисертацији

  има повољан однос броја својих наставника и броја наставника укључених у пројекте

  има повољан однос свих наставника и ментора

  има јасно дефинисане услове уписа на докторске студије

  има јасне и јавно доступне поступке пријаве и одбране докторске дисертације

  депонује докторске дисертације у јединствени репозиторијум.

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Факултет подиже квалитет докторских студија кроз унапређивање научноистраживачког рада и осавремењивања садржаја студијских програма докторских студија

 

+++

Факултет има повољан однос броја наставника и броја наставника укључених у пројекте

 

+++

Факултет има јасна правила о ангажовању наставника из других научних институција у реализацији докторских студија

++

Факултет има повољан однос свих наставника и ментора

 

+++

Факултет има јасно дефинисане услове уписа на докторске студије

 

+++

Факултет има јасне и јавно доступне поступке пријаве и одбране докторске дисертације

 

+++

Факултет депонује докторске дисертације у јединствени репозиторијум.

+++


 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Научноистраживачки рад планиран за израду дисертације може бити успорен тешкоћама у набавци хемикалија, апаратура и др. пре свега финансијске природе.

 

+++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Укључивање у нове пројекте.

 

+++

Даље јачање сарадње са привредом.

+++

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Несигурна ситуација са новим циклусом пројеката.

 

++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 15

 

Ø  Подстицати и даље квалитет научних радова а не квантитет.

Ø  Подстицање укључивања наставника и сарадника у пројекте финансиране од стране привредних субјекатa.

Ø  Подстицати наставнике, сараднике и студенте докторских студија да активно прате нове могућности за аплицирање на пројекте.

Ø  Подстицање наставника и сарадника Факултета на конкурисање за пројекте Европске уније (ТЕМПУС, ЕРАЗМУС...).

Ø  Даље наставити са опремањем лабораторија за научноистраживачки рад.

 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 15:

 

Табела 15.1. Списак свих акредитованих студијских програма докторских студија,

Табела 15.2. Списак организационих јединица, које се баве уједначавањем квалитета свих докторских студија на високошколској установи (Савет докторских студија, докторска школа... )

Табела 15.3. Списак чланова организационих јединица за квалитет докторских студија високошколске установе

Прилог 15.1 Правилник докторских студија ПМФ-а

Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије

Прилог 15.3 Правилник о раду докторске школе

Прилог 15.4 Правилник о избору ментора

Прилог 15.5 Поступак израде и одбране докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта

Додатни прилози

Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертација ПМФ-а

Одлука о процедури избора наставника из других научних институција који

учествују у реализацији докторских студија