ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 2:

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 2

 

Природно-математички факултет је прихватио скуп стандарда и утврдио поступке обезбеђења квалитета рада у циљу обезбеђивања и унапређења квалитета својих студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког рада, наставника и сарадника, студената, уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, простора, опреме и управљања Факултетом. Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада Факултета. Факултет је утврдио улогу свих субјеката у систему обезбеђења квалитета и обезбедио учешће студената у самовредновању и оцени квалитета.

У циљу обезбеђења квалитета Факултет полази од следећих докумената:

1.   Закона о високом образовању;

2.   Болоњске декларације, коју је наша земља потписала 2003. године;

3.   Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма (Службени гласник РС број 13/19);

4.   Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма (Службени гласник РС број 13/2019);

5.   Статута Природно-математичког факултета (пречишћен текст) (број 660/II-2 од 19.09.2018. године);

6.   Политике обезбеђења квалитета.

 

Факултет је усвојио Стратегију обезбеђења квалитета (Oдлука Наставно-научног већа бр. 670/XIII-5 од 11.10.2012. године) којом су дефинисане области обезбеђења квалитета, субјекти, поступци и мере за обезбеђење квалитета Факултета. У спровођењу стратегије обезбеђења квалитета активно учествују и студенти Факултета кроз рад својих представника у Студентском парламенту, Комисији за обезбеђење квалитета и органима Факултета. Анкете које спроводи Студентски парламент заснивају се на Правилнику о вредновању квалитета рада наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу:

Улоге и одговорност органа Факултета у области обезбеђења квалитета, начин и поступак самовредновања на Факултету, као и тела која су одговорна за праћење и унапређење квалитета студијских програма, наставе и услова рада дефинисани су Правилником о обезбеђењу квалитета, а Статутом Факултета постављена су основна начела обезбеђења квалитета и прописане надлежности појединих органа Факултета у области обезбеђења квалитета.

Наставно-научно веће као стручни орган заједно са Деканом утврђује политику обезбеђења квалитета чији је циљ унапређење квалитета наставе и научно-истраживачког рада. Наставно-научно веће Факултета формира на сваке 3 године Комисију за обезбеђење квалитета коју чине наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти Факултета.

Стандарде и поступке обезбеђења квалитета (Прилог 2.1.) на Факултету утврдило је и усвојило Наставно-научно веће Факултета Oдлуком бр. 670/XIII-1 од 11.10.2012. године (Прилог 2.1.1.). Поступци за обезбеђење квалитета утврђени су посебно за сваку област обезбеђења квалитета. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета доступни су наставницима, студентима и јавности и објављени су на сајту Факултета (www. pmf.kg.ac.rs).

Наставно-научно веће Факултета утврдило је и усвојило План рада и процедуру (Прилог 2.2.) (Oдлуком бр. 670/XIII-1 од 11.10.2012. године, Прилог 2.2.1).

Наставно-научно веће Факултета на крају сваке школске године усваја Извештај о раду Комисије за обезбеђење квалитета (Прилог 2.3).

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио захтеве постављене стандардом 2, јер:

  има посебне документе (Политика обезбеђења квалитета, Правилник о обезбеђењу квалитета и Стратегија о обезбеђењу квалитета) у којима је усвојио стандарде и поступке за обезбеђење минималног нивоа квалитета за сваку област коју предвиђају стандарди за самовредновање квалитета високошколских установа

  сви наведени документи су у целини предати студентском парламенту, Декану, продеканима, управницима Института, руководиоцу техничке службе и референту студентске службе, а према листи дистрибуције сваког од докумената. Запослени, студенти и јавност се на организован начин упознају са поступцима обезбеђења квалитета

  својим Статутом и другим актима утврдио је послове и задатке наставника, сарадника, ненаставног особља, студената, Савета и Наставно-научног већа, Комисије за обезбеђење квалитета и органа управљања у доношењу и примени стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета

  сваке године усваја Акциони план рада на обезбеђењу квалитета

  усвојио је План рада и процедуре за праћење и унапређење квалитета

  обезбеђује активну улогу студената у праћењу и унапређењу квалитета рада

  определио се за неговање културе квалитета

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Постоји усвојена стратегија, стандарди и поступци обезбеђења квалитета у складу са стандардима Националног савета

 

 

 

+++

Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета доступна су јавности на веб страници Факултета.

+++

Укључивање студената у процес обезбеђења квалитета.

+++

 

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Због недовољног финансирања из буџета, део стандарда и поступака за обезбеђење квалитета је тешко спроводив.

 

 

 

+++

Преиспитивање стратегије обезбеђења квалитета је недовољно често.

 

+

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Култура квалитета запослених је на вишем нивоу него раниje.

 

++

Факултет је корисник резултата Темпус пројеката и Еразмус + пројекта, којима је значајно повећан квалитет наставног процеса

++

Континуирана тежња млађих сарадника и студената да се Факултет унапређује.

++

Повећање угледа Факултета проистекло је из примене начела квалитета рада.

 

++

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Мали број запослених је вољан да се ангажује у области управљања квалитетом.

 

 

 

+++

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета су преоптерећени другим обавезама.

++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2

 

Комисија за обезбеђење квалитета треба да додатно унапређује и проширује постојеће разрађене стандарде и поступке обезбеђења квалитета.

Комисија за обезбеђење квалитета треба да уведе контролу спровођења поступака квалитета и уведе чвршће механизме који би обавезали све субјекте да у свим процесима рада стриктно примењују усвојена нормативна акта.

Потребно је ослободити чланове Комисије за квалитет дела других обавеза и заменити чланове Комисије за квалитет који се недовољно ангажују.

Треба предвидети средства за рад на пословима обезбеђења квалитета у буџету Факултета и улагати у обезбеђење квалитета из сопствених средстава.

Потребно је наставити са спровођењем едукације запослених о управљању квалитетом.

 

д) Показатељи и прилози за стандард 2

       Прилог 2.1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Факултета

Прилог 2.1.1. Одлука Наставно-научног већа Факултета о усвајању стандарда и

поступака обезбеђења квалитета Факултета.

       Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење

квалитета ПМФ-а

Прилог 2.2.1. Одлука Наставно-научног већа ПМФ-а о усвајању Плана рада и

процедура.

       Прилог 2.3. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2018/19. годину.

Прилог 2.3.1. Одлука Наставно-научног већа Факултета о усвајању Извештаја

Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2018/19. годину.

Додатни прилог: Правилник о студентском вредновању квалитета рада