Обавештења о одбрани доктората

ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ


Мушкиња Јована одбранила је докторску дисертацију 22.12.2016. године
Ментор: Ратковић др Зоран Институт за хемију Хемија - Органска хемија
ВАНИЛИН КАО ПРЕКУРСОР У СИНТЕЗИ НЕКИХ БИОЛОШКИ АКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА
Извештај комисије Докторска дисертација

Тубић Бојана одбранила је докторску дисертацију 22.12.2016. године
Ментор: Пауновић др Момир Институт за биологију и екологију Општа екологија, Биоценологија, Хидробиологија, Биогеографија (574). Природа. Изучавање и чување природе. Заштита природе и живог света (502/504)
ТЕСТИРАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДА УЗОРКОВАЊА МАКРОБЕСКИЧМЕЊАКА У ВОДЕНИМ ЕКОСИСТЕМИМА И МОГУЋНОСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Александар Шебековић одбранио је докторску дисертацију 22.07.2016. године
Ментор: Проф. др Мирослава Петровић-Торгашев Институт за математику и информатику Математика
УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ СИМЕТРИЈЕ У РИМАНОВОЈ ГЕОМЕТРИЈИ
Извештај комисије Докторска дисертација

Марјан Матејић одбранио је докторску дисертацију 15.07.2016. године
Ментор: др Градимир В. Миловановић, редовни члан САНУ Институт за математику и информатику Математика - Нумеричка анализа
РАЗВОЈ РАЦИОНАЛНИХ АЛГОРИТАМА ЗА КОНСТРУКЦИЈУ ОРТОГОНАЛНИХ ПОЛИНОМА ЈЕДНЕ ПРОМЕНЉИВЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Владан Костић одбранио је магистарскз тезу 12.07.2016. године
Ментор: Проф. др Зорица Бугарчић Институт за хемију Хемија - Неорганска хемија
СЕЛЕКТИВНА ОКСИДАЦИЈА БЕНЗИЛНИХ АЛКОХОЛА ДО КАРБОНИЛНИХ ЈЕДИЊЕЊА СА Cu(III) KОМПЛЕКСОМ
Извештај комисије Магистарска теза

Средојевић др Братислав одбранио је докторску дисертацију 24.09.2016. године
Ментор: Бојовић др Дејан Институт за математику и информатику Математика
„НУМЕРИЧКА АПРОКСИМАЦИЈА ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИХ ПАРАБОЛИЧКИХ ПРОБЛЕМА СА ДЕЛТА ФУНКЦИЈОМ”
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Зоран Максимовић одбранио је докторску дисертацију 06.07.2016. године
Ментор: Проф. др Љиљана Павловић Институт за математику и информатику Математика
НЕКИ ОПТИМИЗАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ УОПШТЕЊА БИСЕКЦИЈЕ ГРАФОВА И ПОВЕЗАНОСТИ ПОДГРАФОВА
Извештај комисије Докторска дисертација

Немања Станковић одбранио је докторску дисертацију 12.07.2016. године
Ментор: проф. др Татјана Михајилов-Крстев Институт за биологију и екологију Биологија/Микробиологија
IN VITRO КОНТРОЛА ПАТОГЕНИХ БАКТЕРИЈА ПОРЕКЛОМ ИЗ ХУМАНОГ МАТЕРИЈАЛА ДЕЛОВАЊЕМ ЕТАРСКИХ УЉА И ЕКСТРАКАТА ОДАБРАНИХ БИЉНИХ ВРСТА
Извештај комисије Докторска дисертација

Иван Петровић одбранио је докторску дисертацију 13.04.2016. године
Ментор: проф. др Валериј Бочварски Институт за Физику Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика
ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У ФИЗИЦИ: МЕТОДОЛОГИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА
Извештај комисије Докторска дисертација

Иван Петровић одбранио је докторску дисертацију 13.04.2016. године
Ментор: проф. др Валериј Бочварски Институт за Физику Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика
ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У ФИЗИЦИ: МЕТОДОЛОГИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Ђорђе Петровић одбранио је докторску дисертацију 27.04.2016. године
Ментор: проф. др Предраг Ђурђевић Институт за Хемију Аналитичка хемија
БИОСПЕЦИЈАЦИЈА ИТРИЈУМ(III)-ЈОНА И ЊЕГОВИХ РАДИОФАРМАЦЕУТИКА
Извештај комисије Докторска дисертација

Милован Миливојевић одбранио је докторску дисертацију 25.02.2016. године
Ментор: др Бобан Стојановић Институт за Математику и Информатику Програмирање
МЕТОДЕ РАЗВОЈА И АДАПТАЦИЈЕ РЕГРЕСИОНИХ МОДЕЛА БАЗИРАНЕ НА ГЕНЕТСКИМ АЛГОРИТМИМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Ана Капларевић-Малишић одбранила је докторску дисертацију 25.03.2016. године
Ментор: др Милош Ивановић Институт за Математику и Информатику Рачунарске комуникације
РАЗВОЈ И АНАЛИЗА МЕТОДА ПАРАЛЕЛИЗАЦИЈЕ ВИШЕСКАЛНИХ МОДЕЛА МИШИЋА
Извештај комисије Докторска дисертација

Јелена Томовић одбранила је докторску дисертацију 28.01.2016. године
Ментор: Проф. др Владица Симић Институт за Биологију и Екологију Општа екологија, Биоценологија, Хидробиологија, Биогеографија. Природа. Изучавање и чување природе. Заштита природе и живог света
ЕКОЛОГИЈА, БИОДИВЕРЗИТЕТ И КОНЗЕРВАЦИЈА СЛАТКОВОДНИХ ШКОЉКИ ФАМИЛИЈЕ UNIONIDAE У СРБИЈИ
Извештај комисије Докторска дисертација

Јелена Стајић одбранила је докторску дисертацију 10.03.2016. године
Ментор: Проф. др Драгослав Никезић Институт за Физику Радијациона физика
ПРОУЧАВАЊЕ ЕМАНАЦИЈЕ, ЕКСХАЛАЦИЈЕ И МЕРНИХ ТЕХНИКА РАДОНА
Извештај комисије Докторска дисертација

ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ


Вишња Симић одбранила је докторску дисертацију 25.11.2015. године
Ментор: др Бобан Стојановић Институт за математику и Информатику  
ЕЛАСТИЧНО РЕЗЕРВИСАЊЕ ДИСТРИБУИРАНИХ РАЧУНАРСКИХ РЕСУРСА У ПРОЦЕСИМА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ЗАСНОВАНЕ НА ГЕНЕТСКИМ АЛГОРИТМИМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Татјана Стојановић одбранила је докторску дисертацију 22.01.2016. године
Ментор: Зоран Огњановић Институт за математику и Информатику Вештачка интелигенција
„РАЗВОЈ И АНАЛИЗА МЕТАХЕУРИСТИЧКИХ МЕТОДА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉИВОСТИ ФОРМУЛА У ВЕРОВАТНОСНИМ ЛОГИКАМА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Ивана М. Станојевић одбранио је докторску дисертацију 14.01.2015. године
Ментор: Проф. Др Милош Ђуран Институт за Хемију  
„СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НЕКИХ МЕТАЛ(II) И МЕТАЛ(III) КОМПЛЕКСА СА ДИАМИНОПОЛИКАРБОКСИЛАТНИМ ЛИГАНДИМА”
Извештај комисије Докторска дисертација

Јелена Младеновић одбранио је докторску дисертацију 12.02.2015. године
Ментор: Проф. др Бранка Огњановић Институт за Биологију и Информатику  
„ЕФЕКТИ КВЕРЦЕТИНА И ЕПИКАТЕХИНА НА ОКСИДАТИВНО-АНТИОКСИДАТИВНИ СТАТУС ПАЦОВА ТРЕТИРАНИХ БАКАР(II)-ЈОНОМ“
Извештај комисије Докторска дисертација

Милица Стојковић-Пиперац одбранио је докторску дисертацију 30.03.2015. године
Ментор: проф. др Владица Симић Институт за Биологију и Информатику  
„МОДЕЛ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РИБА У СИСТЕМУ БИОТИЧКИХ ИНДЕКСА И ЊЕГОВА УЛОГА У ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА ТЕКУЋИХ ВОДА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Ана Рилак-Симовић одбранио је докторску дисертацију 03.04.2015. године
Ментор: проф. др Живадин Д. Бугарчић Институт за Хемију  
„СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ МЕХАНИЗМА СУПСТИТУЦИОНИХ РЕАКЦИЈА РУТЕНИЈУМ(II) КОМПЛЕКСА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Драгана Стевановић одбранио је докторску дисертацију 25.05.2015. године
Ментор: проф. др Растко Вукићевић Институт за Хемију  
„ПРИМЕНА АНОДНЕ ОКСИДАЦИЈЕ ХЛОРИДА, БРОМИДА И ЦИРКОНИЈУМА У ОРГАНСКОЈ СИНТЕЗИ“
Извештај комисије Докторска дисертација

Ениса Селимовић одбранио је докторску дисертацију 12.06.2015. године
Ментор: проф. др Живадин Бугарчић Институт за Хемију  
„ИСПИТИВАЊЕ КИНЕТИКЕ И МЕХАНИЗМА СУПСТИТУЦИОНИХ РЕАКЦИЈА МОНОНУКЛЕАРНИХ И ДИНУКЛЕАРНИХ КОМПЛЕКСА ПЛАТИНЕ(II)“
Извештај комисије Докторска дисертација

Дарко П. Ашанин одбранио је докторску дисертацију 02.07.2015. године
Ментор: проф. др Снежана Рајковић Институт за Хемију  
„СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА МОНОНУКЛЕАРНИХ И ДИНУКЛЕАРНИХ КОМПЛЕКСА ПЛАТИНЕ(II) И ИСПИТИВАЊЕ ЊИХОВИХ РЕАКЦИЈА СА ПЕПТИДИМА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Александар Мијатовић одбранио је докторску дисертацију 10.07.2015. године
Ментор: проф. др Живадин Бугарчић Институт за Хемију  
„КИНЕТИКА И МЕХАНИЗАМ СУПСТИТУЦИОНИХ РЕАКЦИЈА КОМПЛЕКСА ПАЛАДИЈУМА(II) И РУТЕНИЈУМА(II)“
Извештај комисије Докторска дисертација

Ненад Јанковић одбранио је докторску дисертацију 10.07.2015. године
Ментор: проф. др Зорица Бугарчић Институт за Хемију  
„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО И ТЕОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ МЕХАНИЗМА НАСТАЈАЊА ФЕНИЛСЕЛЕНО-ЕТАРА ИЗ НЕКИХ ТЕРПЕНСКИХ АЛКОХОЛА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Јасмина Обрадовић одбранила је докторску дисертацију 13.07.2015. године
Ментор: проф. др Владимир Јуришић Институт за Биологију и Екологију Биологија / Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
„ВАРИЈАНТЕ ГЕНА ЗА РЕЦЕПТОР ЕПИДЕРМАЛНОГ ФАКТОРА РАСТА КОД ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД НЕМИКРОЋЕЛИЈСКОГ ТУМОРА ПЛУЋА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Анка Пејовић одбранила је докторску дисертацију 16.09.2015. године
Ментор: проф. др Растко Вукићевић Институт за Хемију  
„СИНТЕЗА НОВИХ БИОЛОШКИ АКТИВНИХ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИХ ЈЕДИЊЕЊА КОЈА САДРЖЕ ФЕРОЦЕН“
Извештај комисије Докторска дисертација

Игор Ђуровић одбранио је докторску дисертацију 22.09.2015. године
Ментор: проф. др Светлана Марковић Институт за Хемију  
„ИСПИТИВАЊЕ КОЛБЕ-ШМИТОВЕ РЕАКЦИЈЕ НАФТОКСИДААЛКАЛНИХ МЕТАЛА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Верица Милутиновић одбранила је докторску дисертацију 02.10.2015. године
Ментор: проф. др Драгић Банковић Институт за Математику и Информатику Информатика
„ПРЕДИКТОРИ НАМЕРЕ УПОТРЕБЕ РАЧУНАРА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ“
Извештај комисије Докторска дисертација

Ивана Стошић одбранила је докторску дисертацију 22.10.2015. године
Ментор: проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић Институт за Биологију и Екологију  
„ФРЕКВЕНЦА МОНОНУКЛЕУСА И ПОЛИМОРФИЗАМ GSTT1 И GSTM1 ГЕНА У ЛИМФОЦИТИМА ПЕРИФЕРНЕ КРВИ ПАЦИЈЕНТКИЊА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАДИЈУМА ИНТРАЦЕРВИКАЛНЕ ЛЕЗИЈЕ“
Извештај комисије Докторска дисертација

Јелена Рајковић одбранила је докторску дисертацију ##.01.2016. године
Ментор: Проф. др Стево Ј. Најман Медицински факултет, Универзитет у Нишу Биологија/Физиологија животиња и молекуларна биологија
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ХОЛЕКАЛЦИФЕРОЛА И АЛФАКАЛЦИДОЛА КАО САСТАВНИХ ДЕЛОВА ИМПЛАНТАТА НА ПРОЦЕС ЗАРАСТАЊА ДЕФЕКАТА У ФЕМУРУ ОВАРИЕКТОМИСАНИХ ПАЦОВА
Извештај комисије Докторска дисертација

Мирјана Ђуровић одбранила је докторску дисертацију 25.12.2015. године
Ментор: Проф. др Живадин Бугарчић Институт за Хемију  
„КИНЕТИКА, КАТАЛИЗА И РЕДОКС РЕАКЦИЈЕ КОМПЛЕКСНИХ ЈЕДИЊЕЊА ЗЛАТА(I) И ЗЛАТА(III)“
Извештај комисије Докторска дисертација

Архива