Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


НЕМА КАНДИДАТА У ПРОЦЕДУРИ
ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАТА ДО ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕЕмина М. Мркалић Увид јавности до одбране докторске дисертације
Ментор: Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
СИНТЕЗА И АНТИТУМОРНА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА ПАЛАДИЈУМА(II) СА ДЕРИВАТИМА ДИАМИДА ОКСАЛНЕ И МАЛОНСКЕ КИСЕЛИНЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Ива Поповић Увид јавности до одбране докторске дисертације
Ментор: др Маријана Петковић Институт за хемију Неорганска хемија
"ИСПИТИВАЊЕ ПРИМЕНЕ НЕОРГАНСКИХ СУПСТРАТА НА БАЗИ НАНОКРИСТАЛА TiO2 ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И КВАНТИФИКАЦИЈУ МАЛИХ МОЛЕКУЛА SALDI TOF МАСЕНОМ СПЕКТРОМЕТРИЈОМ"
Извештај комисије Докторска дисертација

Александра Милошковић Увид јавности до одбране докторске дисертације
Ментор: проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Биологија, Општа екологија, Биоценологија, Хидробиологија, Биогеографија
ПРОСТОРНИ МОНИТОРИНГ ТЕШКИХ МЕТАЛА КОПНЕНИХ ВОДА СРБИЈЕ НА ОСНОВУ БИОАКУМУЛАЦИЈЕ У РИБАМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Арсенијевић Момир Увид јавности до одбране докторске дисертације
Ментор: Дугић др Мирољуб Институт за физику Квантна физика
ДИНАМИКА КВАНТНИХ ПОДСИСТЕМА И КОРЕЛАЦИЈА У ДВОДЕЛНИМ КАНОНСКИМ СТРУКТУРАМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Степановић Светлана Увид јавности до одбране докторске дисертације
Ментор: Тошевски др Ивo Институт за биологију и екологију Ентомологија
ЕКОЛОШКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ГЕНЕТИЧКА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ВРСТА РОДА Ceutorhynchus (Curculionidae) ПРЕМА БИЉКАМА ХРАНИТЕЉКАМА ФАМИЛИЈЕ Brassicaceae
Извештај комисије Докторска дисертација

Косовић Милица Увид јавности до одбране докторске дисертације
Ментор: Петровић др Биљана Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ МЕХАНИЗМА СУПСТИТУЦИОНИХ РЕАКЦИЈА КОМПЛЕКСА НЕКИХ ЈОНА ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА"
Извештај комисије Докторска дисертација