Научна заснованост теме

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

У складу са чланом 51 Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27.04.2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819 од 22.10.2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:


Јелена Ћоровић На увиду јавности од 13.01.2017. године
Ментор: Проф. др Зорица Петровић Институт за хемију органска, биоорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"ИСПИТИВАЊЕ АНТИОКСИДАТИВНЕ И ПРООКСИДАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОДАБРАНИХ ЈЕДИЊЕЊА ФЕНОЛНОГ ТИПА"

Филип Грбовић На увиду јавности од 13.01.2017. године
Ментор: др Марина Топузовић Институт за биологију и екологију Морфологија, фитохемија и систематика биљака
Тема докторске дисертације:
"АЛЕОПАТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ИЗАБРАНИХ ИНВАЗИВНИХ ВРСТА БИЉАКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ЕКОСИСТЕМА СРБИЈЕ"


Марина Ћендић На увиду јавности од 07-22.12.2016. године
Ментор: Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
ХЕЛАТИЦИОНЕ ОСОБИНЕ ЛИГАНАДА ЕДТА-ТИПА У ОДНОСУ НА БАКАР (II) - МОГУЋА ПРИМЕНА КОД НЕУРОТОКСИЧНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марине Ћендић, није било примедби.