Home    People    Research    Publications    Products
   Disertacije/teze    Vesti    Za Studente
     

25.09.2018. godine kandidat Yoran Jovanović odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom

"Primena MCNP5/X softvera i voksel fantoma za računanje doza jonizujućeg zračenja u organima čovečijeg tela"

 

U utorak 23.12.2014. godine održaće se odbrana doktorske disertacije kandidata mr Vladimira Markovića pod nazivom

"Doprinos efektivnoj dozi od beta i gama zračenja radonovih i toronovih potomaka"

Komisiju za odbranu disertacije čine:

dr Dragoslav Nikezić, redovni profesor - mentor
Prirodno-matematički fakultet,
Univerzitet u Kragujevcu
Uža naučna oblast: Radijaciona fizika

dr Olivera Ciraj Bjelac,
Elektrotehnički fakultet, Beograd
viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
Uža naučna oblast: Nuklearna tehnika

dr Dragana Krstić, docent,
Prirodno-matematički fakultet,
Univerzitet u Kragujevcu
Uža naučna oblast: Radijaciona fizika

dr Nenad Stevanović, docent,
Prirodno-matematički fakultet,
Univerzitet u Kragujevcu
Uža naučna oblast: Radijaciona fizika

 

08.11.2013. Milenković Biljana, na Institutu za fiziku, Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu je uspešno odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom:
“Primena detektora CR-39 u detekciji i dozimetriji neutrona”.

Komisiju za odbranu teze su sačinjavali:

dr Dragoslav Nikezić, redovni profesor,
Prirodno-matematički fakultet,
Univerzitet u Kragujevcu
Uža naučna oblast: Radijaciona fizika

dr Olivera Ciraj Bjelac, vanredni profesor
Elektrotehnički fakultet, Beograd
viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
Uža naučna oblast: Nuklearna tehnika

dr Dragana Krstić, docent,
Prirodno-matematički fakultet,
Univerzitet u Kragujevcu
Uža naučna oblast: Radijaciona fizika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-04 Oktobar 2013

Članovi Radijacione grupe fizičara su prisustvovali XXVII simpouijumu Društva za zaštitu od zračenja srbije i crne gore, koji se održao u Vrnjačkoj Banji.

Tom prilikom su prezentovani sledeći radovi:

Autor Naslov Koautori
Biljana Milenković ПРОЦЕНА ЈАЧИНЕ ДОЗНОГ ЕКВИВАЛЕНТА НЕУТРОНА CR-39 ДЕТЕКТОРОМ 
Nenad Stevanović,
Dragoslav Nikezić i
Duško Košutić

 

Danijela Bogavac  JONIZACIJA I EKSCITACIJA MOLEKULA VODE U ĆELIJAMA USLED PROLASKA ALFA ČESTICE
Nenad Stevanović
Vladimir Marković,
Dragoslav Nikezić i
Jelena Stajić

 

Dragana Krstić РАЧУНАЊЕ АПСОРБОВАНЕ ДОЗЕ У ПЛУЋИМА ORNL ФАНТОМА ЗА BNCT ТЕРАПИЈУ
Biljana Milenković,
Vladimir Marković,
Dragoslav Nikezić i
Jovica Atanacković

 

Jelena Živković Radovanović SIMULACIJA NISKOENERGETSKIH PROTONA KROZ ĆELIJE
Nenad Stevanović,
Vladimir Marković,
Dragoslav Nikezić i
Biljana Milenković

 

Zoran Jovanović PODEŠAVANJE INPUT FAJLA ZA VOXEL FANTOME U MCNP PROGRAMU 
Dragoslav Nikezić i
Dragana Krstić

 

Ljiljana Gulan
SADRŽAJ PRIRODNIH I VEŠTAČKIH RADIONUKLIDA U UZORCIMA ZEMLJIŠTA KOSOVSKE MITROVICE
Biljana Milenković,
Jelena Stajić,
Biljana Vučković,
Dragana Krstić,
Gordana Milić i
Dragoslav Nikezić

 

03.07.2012. Brankica Jovanović, na Institutu za fiziku, Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu je uspešno odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom:
“SIMULACIJA EFEKTA „POSMATRAČA“ IZAZVANOG ALFA ZRAČENJEM, U BIFURKACIONOJ STRUKTURI TRAHEO BRONHIJALNOG STABLA ČOVEKA”.

Komisiju za odbranu teze su sačinjavali:

dr Dragoslav Nikezić, redovni profesor,
Prirodno-matematički fakultet,
Univerzitet u Kragujevcu
Uža naučna oblast: Radijaciona fizika
 
  dr Olivera Milošević Đorđević, redovni profesor,
Prirodno-matematički fakultet,
Medicinski fakultet,
Univerzitet u Kragujevcu
Uža naučna oblast: Genetika i evolucija
 
dr Vlade Urošević, vanredni profesor,
Tehnički fakultet u Čačku
Uža naučna oblast: Informatika i radijaciona fizika  
 
dr Vladimir Udovičić, naučni saradnik
Instituta za fiziku iz Beograda,
Uža naučna oblast: radioekologija
     
 dr Dragana Krstić, docent,
Prirodno-matematički fakultet,
Univerzitet u Kragujevcu
Uža naučna oblast: Radijaciona fizika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30.10. - 01.11.2011. IV ECE workshop. Na Institutu za fiziku Prirodno matematičkog fakulteta je organizovana internacionalna radionica pod nazivom:

Status of work related to radon in Serbia:  ongoing projects, international collaboration and plans

Institucije koje su učestvovale na IV ECE Workshop:

  • Electrochemical Laboratory (ECE LAB) , Lab.for Radiobiology and Molecular Genetics,Institute of Nuclera sciences „Vinca“,Beograd,Serbia;
  • Faculty of Natural sciences,department of physics, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia
  • Italian National Institute of Health, Rome, Italy,
  • Federal Biro for Radioation protection, Bwerlin, Germany
  • Faculty of Natural Sciences, University of Pristina, Kosovska Mitrovica, Serbia
  • Institute of Physics, University of Belgrade, Pregrevica 118, RS-11080 Belgrade, kolarz@ipb.ac.rs, Beograd, Serbia
  • Paracelsus Medical University, Institute for Physiology and Pathophysiology, Strubergasse 21. 11, A-5020 Salzburg, arnulf.hartl@pmu.ac.at, martin.gaisberger@pmu.ac.at,
  • University of Salzburg, Department of Materials Research and Physics,
  • Division of Physics and Biophysics, Hellbrunnerstr. 34 A-5020 Salzburg, pierre.madl@sbg.ac.at,

Izveštaj IV ECE Workshop-a :

Fotografije:

 

14.12.2009. Vladimir Marković, istraživač pripravnik na Institutu za fiziku, Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu je uspešno odbranio magistarsku tezu pod nazivom:
PRORAČUN DOZNIH KONVERZIONIH FAKTORA BETA I GAMA ZRAČENJA KRATKOŽIVEĆIH RADONOVIH POTOMAKA PRIMENOM SOFTVERA "PENELOPE" i "MCNP".

Komisiju za odbranu teze su sačinjavali:
Dr Dragoslav Nikezić, redovni profesorPMF-a u Kragujevcu, naučna oblast: Radijaciona fizika
Dr Olivera Ciraj Bjelac, docent Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, naučna oblast: Huklearna tehnika
Dr Dragana Krstić, docent PMF-a u Kragujevcu, naučna oblast: Radijaciona fizika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.09.2007. Nenad Stevanović, naučni saradnik na Institutu za fiziku, Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu je uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom:
"RAČUNANJE ZAUSTAVNE MOĆI PREDSTAVLJANJEM PROJEKTILA I METE SKUPOM KVANTNIH OSCILATORA".
Komisiju za odbranu disertacije su sačinjavali:
Dr Dragoslav Nikezić, redovni profesor PMF-a u Kragujevcu, naučna oblast: Radijaciona fizika
Dr Ivan Mančev, redovni profesor PMF-a u Nišu, naučna oblast: Kvantna fizika i sudarni procesi  
Dr Miroljub Dugić, vanredni profesor PMF-a u Kragujevcu, naučna oblast: Kvantna teorijska fizika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2004. Nenad Stevanović, naučni saradnik na Institutu za fiziku, Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu je uspešno odbranio magistarsku tezu pod nazivom:
" FAKTOR UZMAKA 214Pb ".
Komisiju za odbranu teze su sačinjavali:
Dr Stevan Jokić, naučni savetnik INN Vinča , naučna oblast:  Nuklearna fizika
Dr Dragoslav Nikezić, vanredni profesor PMF-a u Kragujevcu, naučna oblast: Radijaciona fizika 
Dr Miroljub Dugić, docent na PMF-u u Kragujevcu, naučna oblast: Kvantna teorijska fizika