Home    People    Research    Publications    Products
   Disertacije/teze    Vesti    Za Studente
     

23.12.2014. god.

Doktorska disertacija

Doprinos efektivnoj dozi od beta i gama zračenja radonovih i toronovih potomaka

Vladimir Marković

---------------------------------------

18.11.2013. god.

Doktorska disertacija

Primena detektora CR-39 u detekciji i dozimetriji neutrona

Biljana Milenkovic

---------------------------------------

03.07.2012. god.

Doktorska disertacija

SIMULACIJA EFEKTA „POSMATRAČA“ IZAZVANOG ALFA ZRAČENJEM, U BIFURKACIONOJ STRUKTURI TRAHEO BRONHIJALNOG STABLA ČOVEKA

Brankica Jovanović

---------------------------------------

14.12.2009. god.

Magistarska teza

PRORAČUN DOZNIH KONVERZIONIH FAKTORA BETA I GAMA ZRAČENJA KRATKOŽIVEĆIH RADONOVIH POTOMAKA PRIMENOM SOFTVERA "PENELOPE" i "MCNP"

Vladimir Marković

---------------------------------------

28.09.2007.

Doktorska disertacija

RAČUNANJE ZAUSTAVNE MOĆI PREDSTAVLJANJEM PROJEKTILA I METE SKUPOM KVANTNIH OSCILATORA

Nenad Stevanović

---------------------------------------

29.05.2004.

Magistarska teza

FAKTOR UZMAKA 214Pb

Nenad Stevanović

---------------------------------------