Катедре

Катедре су стручни органи Факултета. Катедру чине сви наставници и сарадници Института Факултета као организационих јединица и то на сваком од Института посебно, а Катедру општеобразовних предмета сви наставници односно предавачи Катедре општеобразовних предмета као организационе јединице.

На Факултету постоје:

  • Катедра за математику и информатику,
  • Катедра за хемију,
  • Катедра за биологију и екологију,
  • Катедра за физику,
  • Катедра општеобразовних предмета.

Стручни орган Катедре је Веће Катедре које чине сви наставници који обављају образовно-научни рад из наставних предмета за које је Катедра основана, с тим да у састав Већа катедре улази и један сарадник који је члан Наставно-научног већа као представник одговарајућег Института.

Веће Катедре:

  • даје иницијативу за доношење измену студијског програма свих облика студија на одговарајућој катедри;
  • даје мишљење о програму научних истраживања у којима учествују наставници и сарадници Катедре;
  • упућује захтев Наставно-научном већу и Декану Факултета за доношење одлуке о расписивању конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника;
  • обавља и друге послове прописане Статутом и општим актима Факултета.