logotype
img1
img2
img3
img4
img5

Centar za ribarstvo i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda - AKVARIJUM

 

Centar za ribarstvo i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda AKVARIJUM je organizaciona celina pri  Institutu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Ima status naučno-istraživačkog, inovativnog, razvojnog i uslužnog centra iz oblasti primenjene hidroekologije.

Centar ima dugogodišnju saradnju sa privrednim subjektima i nosilac je velikog broja relevantnih projekata iz ovih oblasti.


Uslužne delatnosti Centra


1. Biološki monitoring voda:

Naučne i stručne studije i elaborati u oblasti zaštite vodenih ekosistema i održivog korišćenja (reke, jezera, akumulacije za vodosnabdevanje i dr.) (Ekološki menadžment voda )

Ekološki i biološki monitoring kopnenih voda prema standardima Evropske direktive o vodama (kvalitet vode i ekološki status vodnih tela)


2. Ekološka restauracija vodenih ekosistema:

Sanacija, revitalizacija i ekoremedijacija vodenih ekosistema (akumulacije za vodosnabdevanje, vode za navodnjavanje, vode za rekreativni ribolov i rekreaciju, komercijalni ribnjaci)

Projektovanje bioloških sistema za prečišćavanje voda

 

3. Održivo ribarstvo:

Procena održivosti ribljeg fonda i Studije Programa upravljanja ribarskim područjima (Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda)

Projekti komercijalnih slatkovovodnih ribnjaka (pastrmskih i šaranski)

Projekti ogranske akvakulture divljih vrsta riba i dekapodnih rakova u cilju proizvodnje konzumne ribe i očuvanja (konzervacije) prirodnih populacija riba i rakova

Projekti reprocentara pastrmskih i šaranskih vrsta riba sa ciljem repopulacije ugroženih vrsta riba i poribljavanja ribolovnih voda

Projekti javnih akvarijuma

Krioprezervacija genetski determinisane sperme riba (genetska biobanka sperme riba ) i veštačka oplodnja riba u komercijalnim ribnjacima linijama sa najboljim genetskim osobinama (unapređenje proizvodnog procesa)

Provera kvalitatitivnih i kvantitativnih osobina spermatozoida riba u komercijalnim ribnjacima (ekonomičnost i unapređenje proizvodnje)

Proizvodnja (u sardnji sa kooperantima) oplođene ikre komercijalnih i divljih vrsta riba sa najboljim genetskim i ekološkim osobinama za potrebe repopulacije, poribljavanja i akvakulture šaranskih i pastrmskih ribnjaka.

 

4. Edukativni turizam i ekoturizam:

Edukativna eko-turistička ponuda posete i obilaska kolekcije Akvarijuma na PMF

Radionice i seminari