Припрема пријемног испита

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Припрема пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ


Настава почиње 2. 3. 2019. и одржаваће се од 10 до 12 часова у просторији А-II-1 главне зграде Природно-математичког факултета, према распореду датом у следећој табели.

1. Изрази 2. 3. 2019.
2. Линеарна функција, једначине и неједначине 9. 3. 2019.
3. Квадратна једначина, неједначина, функција 16. 3. 2019.
4. Полиноми и једначине вишег реда 23. 3. 2019.
5. Ирационалне једначине и неједначине 30. 3. 2019.
6. Експоненцијална функција, једначине и неједначине 6. 4. 2019.
7. Логаритамска функција, једначине и неједначине 13. 4. 2019.
8. Тригонометријске функције 20. 4. 2019.
9. Тригонометријске једначине и неједначине 11. 5. 2019.
10. Планиметрија 18. 5. 2019.
11. Стереометрија 25. 5. 2019.
12. Аналитичка геометрија 1. 6. 2019.
13. Реалне функције. Комплексни бројеви 8. 6. 2019.
14. Комбинаторика 12. 6. 2019.
15. Биномна формула. Низови 15. 6. 2019.

Све додатне информације у вези уписа студија МАТЕМАТИКЕ или ИНФОРМАТИКЕ можете наћи на сајту Института за математику и информатику.


У Крагујевцу, 30. 1. 2019. године

Институт за математику и информатику

 


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Припремна настава из ХЕМИЈЕ


Почиње 2. 3. 2019. године и одржаваће се сваке суботе (осим 27. 4. 2019. и 4. 5. 2019.) од 11.00–13.00 часова у просторији А-I-25, главне зграде Природно-математичког факултета (први спрат, десно крило)

Распоред припремне наставе

  Тематска јединица Датум
1. Структура атома и периодни систем елемената. Основни хемијски закони 2. 3. 2019.
2. Хемијска веза 9. 3. 2019.
3. Хемијске реакције. Израчунавање на основу хемијских реакција. Енергетске промене у хемијским реакцијама. Брзина хемијске реакције. Равнотежа. 16. 3. 2019.
4. Оксидо-редукционе реакције. Јонске реакције. 23. 3. 2019.
5. Раствори, концентрација раствора. Колигативне особине раствора. Колоиди. 30. 3. 2019.
6. Киселине и базе. Степен дисоцијације, константа дисоцијације рН и рОН. 6. 4. 2019.
7. Соли. Хидролиза соли. Пуфери 13. 4. 2019.
8. Електрохемија. Особине елемената и једињења. 20. 4. 2019.
9. Угљоводоници. Алкилхалогениди. 11. 5. 2019.
10. Алкохоли и феноли. Алдехиди и кетони. 18. 5. 2019.
11. Карбоксилне киселине и супституисане карбоксилне киселине. Деривати карбоксилних киселина. Деривати угљене киселине. 25. 5. 2019.
12. Једињења сумпора. Амини и нитро једињења. 1. 6. 2019.
13. Хетероциклична једињења. Липиди. 8. 6. 2019.
14. Аминокиселине. Протеини. 15. 6. 2019.
15. Моносахариди, дисахариди и полисахариди. 22. 6. 2019.
15. КОНСУЛТАЦИЈЕ 29. 6. 2019.

Све додатне информације у вези уписа студија ХЕМИЈЕ можете наћи на сајту Института за хемију.


У Крагујевцу, 30. 1. 2019. године

Институт за хемију

 


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ


Институт за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу организује ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ за полагање ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА из БИОЛОГИЈЕ за будуће студенте

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОЛОГИЈЕ

по следећем распореду:

1. УВОДНИ ТЕРМИН 2. 3. 2019.
2. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ – ЦИТОЛОГИЈА 9. 3. 2019.
3. ВИРУСИ И БАКТЕРИЈЕ. МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА АЛГИ, ГЉИВА И ЛИШАЈЕВА. 16. 3. 2019.
4. ТАКСОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ, БОТАНИЧКА НОМЕНКЛАТУРА МОРФОЛОГИЈА, СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА ВИШИХ БИЉАКА 23. 3. 2019.
5. МОРФОЛОГИЈА БЕСКИЧМЕЊАКА. СИСТЕМАТИКА БЕСКИЧМЕЊАКА. 30. 3. 2019.
6. МОРФОЛОГИЈА ХОРДАТА. СИСТЕМАТИКА ХОРДАТА. 6. 4. 2019.
7. ФИЗИОЛОГИЈА БИЉАКА 13. 4. 2019.
8. ФИЗИОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА 20. 4. 2019.
9. РАЗВИЋЕ И ЕМБРИОЛОГИЈА 11. 5. 2019.
10. ГЕНЕТИКА 18. 5. 2019.
11. МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 25. 5. 2019.
12. ЕВОЛУЦИОНА БИОЛОГИЈА 1. 6. 2019.
13. ЕКОЛОГИЈА; ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 8. 6. 2019.
14. КОНСУЛТАЦИЈЕ 15. 6. 2019.

Припремна настава ће бити реализована у сали А-I-7 на првом спрату Института за биологију и екологију у датим терминима, са почетком у 10.00 часова и трајаће три школска часа (или четири у зависности од обима градива и броја полазника);

Припремну наставу реализују наставници и сарадници Института за биологију и екологију;

План и програм припремне наставе обухвата градиво из уџбеника Биологије (I-IV разред) за Гимназију природно-математичког смера (издавач Завод за уџбенике и наставна средства);

Настава је бесплатна за све полазнике;

Полазници могу похађати наставу у свим или само у одабраним терминима, без претходног пријављивања;

Све додатне информације у вези уписа можете наћи на сајту Института за биологију и екологију.


У Крагујевцу, 30. 1. 2019. године

Управник Института за биологију и екологију

Доц. др Милан Станковић

 


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА


Припремна настава за пријемни испит из ФИЗИКЕ почиње 2. 3. 2019. године и одржаваће се сваке суботе од 11.00–13.00 часова у Слушаоници 3 у Институту за физику Природно-математичког факултета. За све информације јавити се путем маила fizika@pmf.kg.ac.rs.


У Крагујевцу, 30. 1. 2019. године

Управник Института за физику

др Ненад Стевановић