Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2017/18. години

РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 12, КРАГУЈЕВАЦ, телефон: 034/336-223 лок.203, Студентска служба: 034 300-260, факс: 034/335-040, e-mail: pmfkrag@kg.ac.rs

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2017/18. години уписаће 320 студената чије се студије финансирају из буџета и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 50 -
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР 87 13
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 35 5
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 40 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 60 5
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 25 -

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину. Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240ЕСПБ).

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из следећих предмета:

 • за студијске програме МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА из Математике
 • за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА из Биологије
 • за студијски програм ХЕМИЈА из Хемије и
 • за студијски програм ФИЗИКА из Физике.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУС за упис на све студијске програме Факултета обавиће се 21, 22 и 23. јуна 2017. године од 9 до 13 часова.

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (копије, оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000 dinara).

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

Пријемни испити за студијске програме Математика, Информатика и Физика биће одржани 27. јуна 2017. године у 10 часова.

Пријемни испити за студијске програме Биологија, Екологија и Хемија биће одржани 29. јуна 2017. године у 10 часова.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације, без којих није могуће полагање пријемног испита.

ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Прелиминарне ранг листе биће објављене 28. јуна 2017. године за студијске програме МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА и 30. јуна 2017. године за студијске програме БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА и ХЕМИЈА.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.

Коначне ранг листе биће објављене 29. јуна 2017. године студијске програме МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА и ФИЗИКА, а 03. јула 2017. године за студијске програме БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА и ХЕМИЈА.

Упис примљених кандидата вршиће се од 03. јула - 05. јула 2017. године од 9-13 часова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.

Кандидати који су положили пријемни испит на неком од сродних факултета универзитета у Србији из једног од предмета предвиђених за упис на ПМФ, моћи ће, уколико има слободних места, да предају захтеве, документа и потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова од 03. јула до 13. јула 2017. године (од 9-11 часова), када ће се извршити њихово рангирање. Упис ће се обавити 14. јула 2017. године.

Документација потребна за упис:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Додатни услови уписа ових кандидата дефинисани су кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће бити доступни када о истом добијемо детаљне информације.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. РадојаДомановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs