КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2024/2025. години


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2024/2025. години уписаће 285 студената и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 50 -
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР 70 -
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 50 -
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 25 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 65 -
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 25 -

Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:

Студенти Број студената
са инвалидитетом 3
припадници ромске националности 3
држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству 3

Школарина за студенте држављане Републике Србије који се сами финансирају износи 84.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте стране држављане износи 2,500 € за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).


УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из следећих предмета:

 • за студијске програме МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА из Математике
 • за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ из Биологије
 • за студијски програм ХЕМИЈА из Хемије и
 • за студијски програм ФИЗИКА из Физике.

Додатне информације се могу наћи у Информаторима.

ИНФОРМАТОРИ ЗА УПИС


ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Свим кандидатима се препоручује да пријаву за полагање спроведу електронским путем. У том случају је потребно да кандидати скенирају потребна документа, сачувају их у pdf формату и да их пошаљу на e-mail адресу предвиђену за пријаву. Оригинална документа ће бити предавана при упису на Факултет (видети у делу Упис примљених кандидата). Сваки кандидат који пријаву поднесе електронским путем ће на e-mail адресу са које је послао пријаву добити потврду о пријему документације, као и пријавни број.

Кандидати се могу пријављивати електронским путем од 17. 6. 2024. године од 09.00 h закључно са 19. 6. 2024. године до 13.00 h и то:

Основне академске студије:

 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Екологија и заштита животне средине на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Физике на мејл: upis.fizika@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Хемије на мејл: upis.hemija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Математике на мејл: upis.matematika@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Информатике на мејл: upis.informatika@pmf.kg.ac.rs

Кандидати који немају могућност електронске пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета 20, 21. и 24. 6. 2024. од 09.00 до 13.00 h.

Приликом пријаве подноси се:

  • пријава на конкурс (преузима се овде, или се преузима у Студентској служби, за оне који се лично пријављују);
  • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид);
  • извод из матичне књиге рођених;
  • диплома;
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Накнада за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплата се врши на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. Број рачуна је 840-1017666-11, а приликом уплате треба навести и позив на број 05-19.Датуми полагања пријемних испита

Основне академске студије Датум
Физика 26. 6. 2024. у 10.00 h
Математика 26. 6. 2024. у 10.00 h
Информатика 26. 6. 2024. у 10.00 h
Биологија 27. 6. 2024. у 10.00 h
Екологија и заштита животне средине 27. 6. 2024. у 10.00 h
Хемија 27. 6. 2024. у 10.00 h

Кандидати су у обавези да буду испред зграде Факултета најкасније до 9.30 h.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


Прелиминарна ранг листа

Основне академске студије Датум
Физика 26. 6. 2024. у 20.00 h
Математика 26. 6. 2024. у 20.00 h
Информатика 26. 6. 2024. у 20.00 h
Биологија 27. 6. 2024. у 20.00 h
Екологија и заштита животне средине 27. 6. 2024. у 20.00 h
Хемија 27. 6. 2024. у 20.00 h

Кандидат за упис на студијски програм првог степена може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на једнственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од дана објављивања прелиминарне листе), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.


ДАТУМИ ОБЈАВЉИВАЊА КОНАЧНИХ РАНГ ЛИСТА

Основне академске студије Датум
Физика 28. 6. 2024.
Математика 28. 6. 2024.
Информатика 28. 6. 2024.
Биологија 29. 6. 2024.
Екологија и заштита животне средине 29. 6. 2024.
Хемија 29. 6. 2024.

За eвентуалне додатне информације можете се обратити Студентској служби Факултета, ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260 и путем електронске поште (контакт адреса је biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs).


УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

Основне академске студије Датум
Математика 1. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h
Информатика 1. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h
Физика 1. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h
Биологија 2. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h
Екологија и заштита животне средине 2. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h
Хемија 2. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h

Кандидати који су се електронски пријавили, а положили су пријемни испит и стекли право на упис на одговарајући студијски програм, приликом уписа су у обавези да предају оригинална документа.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС КАНДИДАТА „ИСПОД ЦРТЕ” КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ УПИШУ НА БУЏЕТ

Основне академске студије Датум
Математика 1. 7. 2024. у 13.00 h
Информатика 1. 7. 2024. у 13.00 h
Физика 1. 7. 2024. у 13.00 h
Хемија 2. 7. 2024. у 13.00 h
Биологија 2. 7. 2024. у 13.00 h
Екологија и заштита животне средине 2. 7. 2024. у 13.00 h

У 13.00 h биће извршена прозивка кандидата који су „испод црте”, према истакнутом распореду за упис, па је потребно да буду тачно у 13.00 h испред Студентске службе Факултета.

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

ПРИЈАВА кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета за сродни студијски програм

9. и 10. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h


Приликом пријаве Студентској служби се подноси:

 • пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита,
 • потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
 • доказ о уплати за признавање пријемног испита са сродних факултета (7.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету

10. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h


Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (3.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплаћеној првој рати школарине (од укупно шест рата), у износу од 14.000,00 динара.

НАПОМЕНА: све уплате извршити на посебним уплатницама на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, број 840-1017666-11 са позивом на број 05-19.


УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Република Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ- ЛИНК

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - ЛИНК

За eвентуалне додатне информације можете се обратити Студентској служби Факултета, ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260 и путем електронске поште (контакт адреса је biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs).