УПИС 2018. - ОАС ПСИХОЛОГИЈА

УПИС 2018. - ОАС ПСИХОЛОГИЈАПриродно-математички факултет, Факултет педагошких наука, Факултет медицинских наука и Филолошко-уметнички факултет, Универзитета у Крагујевцу, у прву годину основних академских студија Психологије, за стицање заједничке дипломе и стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ, у школској 2018/2019. уписаће 30 студената и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ **30

**У школској 2018/2019. ПРВИХ 10 СТУДЕНАТА са коначне ранг листа биће ОСЛОБОЂЕНО ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 80.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).

Све активности везане за пријаву и полагање пријемног испита одвијају се у просторијама Природно-математичког факултета у Крагујевцу.


УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита који се за студијски програм ПСИХОЛОГИЈА састоји из:

 • теста знања из психологије и
 • теста опште информисаности.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС за упис на студијски програм обавиће се 20, 21. и 22. јуна 2018. године од 9:00 до 13:00 часова.

  Студентској служби се подносе:
 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 97 20-123.


Пријемни испит за студијски програм одржаће се 25. јуна 2018. године у 11:00 часова.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може да постигне највише 60 бодова (два пута по 30). Кандидат који на пријемном испиту постигне мање од 30 бодова, под условом да је приступио полагању оба дела пријемног испита, неће бити рангиран, односно уписан на студијски програм.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу, из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Факултети, након завршеног полагања пријемног испита, утврђују и објављују прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, на огласној табли Природно-математичког факултета и интернет страницама сва четири Факултета. Кандидат може стећи укупно највише 100 бодова по свим критеријумима.

У случају да кандидати имају исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова на пријемном испиту, а у случају истог броја бодова на пријемном, кандидат са већим бројем бодова на тесту знања из психологије.

Прелиминарне ранг листе биће објављене 26. јуна 2018. године у 08:00 часова.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (36 сати), Факултети формирају коначну ранг листу и на основу ње врши се упис примљених кандидата.

Коначна ранг листа биће објављена 28. јуна 2018. године до 20:00 часова.

Упис примљених кандидата вршиће се 5. јула 2018. године од 9 до 13 часова. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати први следећи кандидат, према редоследу утврђеном на коначној ранг листи.

Кандидати који су положили пријемни испит на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на овај студијски програм, моћи ће, уколико има слободних места, да предају захтеве, документа и потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова од 05. до 10. јула 2018. године (од 9 до 11 часова), када ће се извршити њихово рангирање. Упис ће се обавити 13. јула 2018. године.


ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (2.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 97 20-123).

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Додатни услови уписа ових кандидата дефинисани су кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: https://www.pmf.kg.ac.rs/?id=74