Наставно-научно веће

Наставно-научно веће je стручни орган Факултета и чине га чини преставници Већа Катедри одговарајућих Института Факултета као организационих јединица и то са сваког од Института по осам представника, од којих седам у звању наставника а један у звању сарадника, а са Катедре општеобразовних предмета један представник.

Декан и продекани Факултета су чланови ННВ-а, по функцији.

Председник Наставно-научног већа је Декан Факултет, по функцији.

Рад и делатност Наставно-научног већа регулисани су Статутом Факултета.

Наставно-научно веће Факултета:

 • утврђује предлог Статута;
 • утврђује предлог студијског програма свих облика студија по Институтима, групама или смеровима;
 • утврђује предлог финансијског плана;
 • утврђује предлог извештаја о пословању и годишњи обрачун;
 • доноси програм научних истраживања;
 • одлучује о организовању студија и облицима стручног образовања и усавршавања на страном језику;
 • одобрава теме специјалистичких радова и докторских дисертација;
 • доноси одлуке о оснивању или укидању Катедара;
 • бира представнике Факултета односно Института у саставу Факултета за Савет Универзитета, односно два представника из својих редова за чланове Савета Факултета;
 • предлаже Универзитету матичност за све облике студија;
 • даје мишљење Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину студијског програма који се финансира из буџета и од стране студента који се сам финансира;
 • утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
 • најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања која доноси Факултет;
 • утврђује предлог плана коришћења средстава за инвестиције;
 • утврђује предлог одлуке о висини школарине;
 • разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета у складу са овим статутом;
 • даје мишљење о предлозима Катедри у циљу вођења јединствене наставно-научне политике на Факултету;
 • обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Универзитета и овим статутом.

Чланови Наставно-научног већа:


 • Бранковић др Снежана
 • Бугарчић др Зорица
 • Чомић др Љиљана
 • Димитријевић др Слађана
 • Дугић др Мирољуб
 • Ђуран др Милош
 • Ђурђевић др Предраг
 • Ивановић др Милош
 • Јоксовић др Љубинка
 • Кнежевић др Драгица
 • Крстић др Драгана
 • Марковић мр Владимир
 • Милошевић-Златановић др Светлана
 • Никезић др Драгослав
 • Огњановић др Бранка
 • Остојић др Александар
 • Павловић др Љиљана
 • Петровић др Биљана
 • Петровић др Зорица
 • Петровић-Торгашев др Мирослава
 • Поповић др Бранислав
 • Ранковић др Бранислав
 • Ристић др Владимир
 • Савовић др Светислав
 • Симић др Снежана
 • Станић др Марија
 • Стојановић др Бобан
 • Стојановић Ненад
 • Топузовић др Марина
 • Трифуновић др Срећко
 • Вукићевић-Ђорђевић мр Љиљана
 • Живић др Иван
 • Живковић др Марија