Статут факултета

Статут

Измене Статута 31.01.2008.

Измене Статута 27.03.2008.

Измене Статута 13.04.2009.

Измене Статута 18.03.2011.

Статут - Пречишћен текст 25.05.2011.

Измене Статута 13.03.2013.

Статут - Пречишћен текст 25.04.2013.

Статут - Пречишћен текст 27.04.2015.

ДОКУМЕНТA ФАКУЛТЕТА


СТАТУТИ

СТАТУТ - 29. 6. 2018.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА 2. 2. 2016.
СТАТУТ - 27. 4. 2015.
СТАТУТ - 25. 4. 2013.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 13. 3. 2013.
СТАТУТ - 25. 5. 2011.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 18. 3. 2011.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 13. 4. 2009.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 27. 3. 2008.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 31. 1. 2008.
СТАТУТ - 2. 9. 2006.

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ФАКУЛТЕТА
ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 2016. ГОДИНА
ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА
ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА И ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА
ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНИХ ПРЕДАВАЊА
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА
ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ ФАКУЛТЕТА
ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА
ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ОДЛУКЕ

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ СТАТУТА ОД 29. 6. 2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
ОДЛУКА О СТИМУЛАЦИЈИ 2018. ГОДИНА
ОДЛУКА О ДРЖАЊУ НАСТАВЕ НА МОДУЛИМА И ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 2017.
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
ЗАКОН О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

ДОКУМЕНТA КОЈА СУ У НАДЛЕЖНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА