Print

Lokacija  

23 km jugozapadno od Kragujevca  
Država Srbija i Crna Gora
Geografska širina43° 57’ N
Geografska dužina20° 35,8’ E
Nadmorska visina238-269m
 
   
Površina [ha] 934 Zapremina [m3] 64,4 x 106 
Maksimalna dubina [m]31Kontrola nivoa vodeneregulisan
Fluktuacija nivoa vode [m]3-5Dužina obale [m] -
Vreme retencije [god]2Slivno područje [ha]318,2
Broj sunčanih časova h* god-1318,2Sunčevo zračenje [MJ m-2 dan-1] 
Vreme pod ledom Mešanje vodedimiktično

Godišnji ulov ribe t god-1

Ukupan N [t god-1] -Ukupan P [t god-1] -
Populacija - 

Gustina populacije
[broj ljudi na km-2] 

 45/km2

Korišćenje vode

 Vodosnabdevanje[m3 sec-1] - Navodnjavanje [m3 sec-1] -
 Tehnička voda [m3 sec-1] - Energetika [m3 sec-1] -

 Korišćenje zemljišta

Prirodni predeo [%] 

 26,2%

 Poljoprivredno zemljište [%]

 56,1%

Ostalo [%] 

17,1% 

Zagađenja

 

 

 

Eutrofizacija

 

 Kiselost

 

 

 LIMNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

 

 Fizicke i hemijske karakteristike vode hidrosistema Gruza 

 Zooplankton

 Fitoplankton

 Mikrobiološka zajednica

1. MIKROBIOLOŠKI INDEKS U PROCENI KVALITETA POVRŠINSKIH VODA (mWQI) 

2. SASTAV I DINAMIKA ZAJEDNICA MIKROORGANIZAMA U AKUMULACIONOM JEZERU GRUŽA

 Ekološke karakteristike makrozoobentosa

 Entomofauna

 Hidrofilna flora i vegetacija 

 Ribe

1. IHTIOFAUNA AKUMULACIONOG JEZERA GRUŽA

2. IHTIOFAUNA REKE I AKUMULACIONOG JEZERA GRUŽA

 Zajednice gljiva

 Troficki status

 Kvalitet vode 

 Primenjene metode za poboljšanje kvaliteta vode

 Valorizacija ornitoloskih vrednosti

Literatura