EUPR - АКТЕЛНИ КОНКУРСИ


EUPR

REGISTRUJTE se na našem PORTALU
i UĐITE s nama u EVROPU!

EUPR


Konkurs za program "Pokreni se za posao"

Program „Pokreni se za posao“ pomaže ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis. Svi građani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa. Putem ovog programa, koji sporovodi udruženje građana ENECA iz Niša dodeljuje bespovratna sredstva do 250.000 dinara za kupovinu neophodne opreme za pokretanje malih i porodičnih preduzeća. Osim sredstava za kupovinu opreme, budućim preduzetnicima su obezbeđene poslovne i stručne obuke, kao i stalna savetodavna pomoć od strane ekonomskih stručnjaka.

Ukoliko želite da konkurišete za dodelu bespovratnih sredstava morate da ispunite sledeće uslove:

- Da imate prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije,
- Da imate dobru i održivu poslovnu ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa,
- Da pošaljete popunjen prijavni obrazac do 31. januara 2017. godine na sledeću el. adresu:
pokrenisezaposao@eneca.org.rs
(u “subject” mejla navesti “Dokumentacija za konkurs – Vaše ime i prezime”)

ili poštom na:

ENECA Niš
Poštanski fah 85
18106 Niš

Pročitajte više

EUPR


JAVNI POZIV ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U REALIZACIJI INOVACIONIH PROJEKATA PO PROGRAMU INOVACIONE DELATNOSTI UTVRĐENOM ZA 2016. GODINU

INOVACIONI PROJEKTI KOJI SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU

Program inovacione delatnosti za 2016. godinu se ostvaruju putem inovacionih projekata u čijoj realizaciji učestvuju razvojno-proizvodni centri iz čl. 16. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti, registrovani subjekt inovacione delatnosti - pravno lice upisanou Registar inovacione delatnosti- Registar koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - Ministarstvo.
Registrovani subjekti inovacione delatnosti razvojno- proizvodni centri, prijavljuju inovacione projekte koji će doprineti realizaciji ciljeva programa inovacione delatnosti za 2016.godinu utvrđenih Uredbom Vlade - program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno vrifikovan proizvod, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu.

Po ovom javnom pozivu registrovani subjekt inovacione delatnosti – razvojno - proizvodni centar može prijaviti shodno raspoloživim budžetskim sredstvima samo jedan inovacioni projekat koji po pretežnim svojstvima za neposredan rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta.

VREME REALIZACIJE INOVACIONOG PROJEKTA

Po ovom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji traju do 12 meseci, a realizuju se do kraja 2017. godine

Pročitajte više

EUPR


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2017. GODINI

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji će se realizovati u 2017. godini, opredeliće se Odlukom o budžetu Gradske opštine Vračar za 2017. godinu.

Sredstva opredeljena u budžetu Gradske opštine Vračar za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi dodeljuju se za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

1. stvaranje mogućnosti za intenzivan i usklađen kulturni razvoj;
2. stvaranje uslova za podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
3. obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnog nasleđa javnosti;
4. širenje i unapređivanje edukacije u oblasti kulture;
5. organizovanje kulturnih događanja (programa, koncerata, festivala, takmičenja, savetovanja, susreta, izložbi...) značajnih za očuvanje kulturnog identiteta i razvoja kulturnog života Gradske opštine Vračar;
6. podsticanje mladih talenata u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
7. podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
8. istraživanja, zaštite i korišćenja kulturnih dobara;
9. bibliotečko-informacione delatnosti;
10. muzike;
11. likovne i vizuelne umetnosti;
12. primenjene umetnosti, arhitekture i multimedije;
13. scenskog stvaralaštva i interpretacije (oblast: drama, opera, balet i ples);
14. kinematografiju i audio-vizuelno stvaralaštvo;
15. naučno - istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
16. amatersko kulturno i umetničko stvaralaštvo, izvorno narodno stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;
17. podsticanja primene novih tehnologija u kulturi, naročito informacionih tehnologija i digitalizacije;
18. kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina;
19. kulturno stvaralaštvo osoba sa invaliditetom;
20. druga pitanja utvrđena zakonom kao opšti interes u oblasti kulture.

Pravo korišćenja sredstava, imaju ustanove kulture, udruženja građana u kulturi i druga pravna lica koja obavljaju kulturnu delatnost, koja su upisana u registar nadležnog organa ne kraće od dve godine i koja projekat realizuju najvećim delom na teritoriji Gradske opštine Vračar.

Rok za podnošenje prijava je 20. februar 2017. godine.

Pročitajte više

EUPR


JAVNI POZIV ZA DODELU SVETOSAVSKE NAGRADE ZA 2016. GODINU za doprinos kvalitetnom obrazovanju i vaspitanju u Republici Srbiji

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upućuje javni poziv svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima, obrazovno-naučnim institucijama, drugim pravnim i fizičkim licima da predlože kandidate za dodelu Svetosavske nagrade za 2016. godinu. Svetosavska nagrada je priznanje za doprinos kvalitetnom obrazovanju i vaspitanju, unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji u 2016. godini.

Pravo da budu predloženi za dodelu Svetosavske nagrade imaju:

- učenici osnovnih škola
- učenici srednjih škola
- studenti svih nivoa studija
- zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika i visokoškolskim ustanovama
- ustanove (predškolske, osnovne i srednje škole, škole sa domom učenika, visokoškolske ustanove, ustanove učeničkog i studentskog standarda)
- stručna društva i zajednice škola
- autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja
- ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i posebno doprinose razvoju i unapređivanju prosvete i afirmaciji opštih i posebnih standarda postignuća (novinari, mediji, privredna društva, izdavačke organizacije, fondovi, zadužbine i drugi)

Predlozi se dostavljaju na adresu: MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Nemanjina 22-26, 11000 Beograd (za Sekretarijat)

Predlozi se dostavljaju najkasnije do 5. januara 2017. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2016.godinu“.
Kriterijumi za dodelu Svetosavske nagrade za 2016. godinu objavljeni su na veb sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs).
Imena dobitnika Svetosavske nagrade biće objavljena na veb sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u listu „Prosvetni pregled“.
Svetosavsku nagradu za 2016. godinu dodeljuje ministar 27. januara 2017. godine.

Pročitajte više

EUPR


JAVNI POZIV REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA ZAINTERESOVANIM ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA, UZ UČEŠĆE GRADA SUBOTICE U SUFINANSIRANJU DELA KAMATE

Javni poziv se upućuje registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa teritorije Grada Subotice (u daljem tekstu: Grad) koja su zainteresovana za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava na period od 12 meseci, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate.

Registrovana poljoprivrdna gazdinstva Gradskoj upravi, Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, podnose Zahtev za izdavanje Saglasnosti o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit za nabavku obrtnih sredstava na period od 12 meseci, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate. Ukupna sredstav za ovu namenu iznose 8.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Grada. Iznos kredita odobrava poslovna banka podnosiocu zahteva u minimalnom iznosu od 65.000,00 dinara i maksimalnom iznosu do 500.000,00 dinara, sa rokom otplate 12 meseci.

ROK DO 15.05.2017.

Pročitajte više

EUPR


KONKURS ZA FINANSIRANJE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH, GRAD KRAGUJEVAC

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:

• Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujete aktivnosti za lokalnu zajednicu, a naročito za mlade u tim prostorima (na primer, možete organizovati akciju čišćenja i renoviranja prostora, ali i organizovati različite kulturne događaje: izložbe, predstave i slično).
• Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine. Ove aktivnosti mogu biti kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina (parkova, zaštićenih prirodnih dobara u saradnji sa njihovim upravljačima i dr.), edukacije o zaštiti životne sredine (na primer o reciklaži, racionalnom trošenju energije, zagađenju, održivom transportu, klimatskim promenama i dr.), ili druge aktivnosti za koje smatrate da postoje kao potreba u vašoj zajednici.
• Promovišete očuvanje kulturne baštine; na primer, možete organizovati akciju uređenja kulturnih spomenika, kampanje za promociju njihovog značaja (postavljanje info tabli, kreiranje i štampa info lifleta, izrada mapa turističke ponude lokalne zajednice, edukativne radionice i drugo).
• Promovišete međugeneracijsku saradnju; vaše aktivnosti ne moraju da budu samo „mladi za mlade” – na primer, aktivnosti koje vi kao omladinsko udruženje ili neformalna grupa mladih organizujete mogu da uključe i mlađe, odnosno starije od vas (manje ili više od 15-30 godina). Na primer, možete raditi razne radionice sa pretškolcima, ali i angažovati roditelje da prenose svoja znanja vašim vršnjacima, kao i da vi naučite bake i deke kako da koriste kompjuter.
• Promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade; u vašim aktivnostima treba se voditi ovim principima i neka vaše aktivnosti budu otvorene za sve; potrudite se da uključite jednak broj muških i ženskih učesnika; nemojte diskriminisati mlade sa teškoćama (u razvoju, sa fizičkim smetnjama, iz malih i teže dostupnih sredina i sl.), iz različitih manjinskih i etničkih grupa i različite seksualne orijentacije.
• Promovišete zdrave i bezbedne stilove života; na primer: aktivnosti u prirodi, kampanje protiv zloupotrebe alkohola, duvana i psihoaktivnih supstanci, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, u saobraćaju, o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično, edukativne radionice na te ili druge teme koje smatrate od značaja za mlade iz vašeg mesta.
• Organizujete ICT edukaciju (ICT - informacione i komunikacione tehnologije), usmerene ka vašim vršnjacima, ali i prema starijim građanima vaše zajednice (na primer korišćenje interneta, različitih programa, društvenih mreža i servisa).
• Promovišete solidarnost i humanost naročito prema migrantima, socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, starim licima i drugim ugroženim grupama. Na primer, ukoliko u vašem mestu ima ljudi iz drugih zemalja pogođenih skorašnjom izbegličkom krizom, razmislite koje su njihove potrebe i kako vi na njih možete da odgovorite, ili ih, jednostavno, uključite u svoje planirane aktivnosti.
• Ili imate nove, kreativne i inovativne ideje za poboljšanje života u vašoj zajednici.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na konkurs slanjem popunjenog obrasca za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 15. januara 2017. godine na email: ugsunce@gmail.com, ili poštom na sledeću adresu: Udruženje građana za socijalni razvoj ''Sunce'', Luja Pastera 17, 34000 Kragujevac sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Pročitajte više

EUPR


KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI PREVOĐENJA REPREZENTATIVNIH DELA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI U INOSTRANSTVU U 2017. GODINI

Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.
Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike može se aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat klasičnim delima srpske književnosti kao i delima koja su bila zapažena u stručnoj javnosti. Posebna pažnja biće posvećena prevodima na ruski i nemački jezik, zbog predstavljanja dela i autora na književnim manifestacijama u Rusiji i zemljama nemačkog govornog područja. Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren od 9. januara 2017. do 28. februara 2017. godine.

Pročitajte više

EUPR


KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2017. GODINI

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata savremenog umetničkog stvaralaštva kao i finansiranje i sufinasiranje:

- kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
- kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
- kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
- kulturno i umetničko stvaralaštvo društveno osetljivih grupa
- izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
- naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
u svim oblastima savremenog umetničkog stvaralaštva u 2017. godini.
Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2017. godini biće otvoren od 09. januar do 28. februara 2017. godine.

Pročitajte više

EUPR


KONKURS PROGRAM PODRŠKE CIVILNOM DRUŠTVU I MEDIJIMA U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA „CIVILNO DRUŠTVO ZA UNAPREĐENJE PRISTUPANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI“

Beogradska otvorena škola (BOŠ), uz podršku Švedske, poziva organizacije civilnog društva (OCD) i medije da se prijave za učešće u Programu podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (Program).

Program se sprovodi u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ i obuhvata dve programske aktivnosti:
1. Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima;
2. Jačanje kapaciteta i program umrežavanja.

Opšti cilj Programa je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Specifični ciljevi Programa su da: ojača ulogu civilnog društva kao zastupnika interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU); podstakne demokratski uticaj civilnog društva na javne vlasti, poboljša prakse i unapredi kvalitet učešća javnosti u procesu donošenja odluka; unapredi kvalitet javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija.

Rok za podnošenje predloga projekata je nedelja, 22. januar do 23 sata i 59 minuta.

Pročitajte više

EUPR


POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

U okviru projekta “SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe“, finansiranog od strane Evropske Unije, Caritas

Srbije raspisuje poziv za podnošenje projekata za organizacije civilnog društva.
Cilj poziva je da se podrže i povećaju socijalne usluge i socijalno preduzetništvo koji su zasnovani na zajednici, upravljani od strane OCD, koji na taj način doprinose socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom (OSI) ili sa mentalnim smetnjama.

Kranji rok za podnošenje predloga projekta je 22. februar 2017.

Pročitajte više

EUPR


KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH PROJEKTNIH IDEJA ZA RAZVOJ REGIONA

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je danas Konkurs za izbor najboljih projektnih ideja, koje za cilj imaju predstavljanje investicionog projekta u jednom regionu ili delu regiona u Republici Srbiji. Ukupan nagradni fond za najbolje rangirane predloge projektnih ideja je 4 miliona dinara, dok je vrednost prve nagrade milion dinara. Konkurs je otvoren do 31. marta, 2017. godine, a pravo učešća imaju projektni timovi akreditovanih visokoškolskih ustanova, koje može činiti jedan profesor u ulozi mentora i studenti te ustanove.

„Ovim konkursom želeli smo da pokrenemo mlade da razmišljaju o razvoju svog regiona i o unapređenju zajednice u kojoj su rođeni ili u kojoj žive. Svaki deo Srbije ima svoju specifičnost, koja može da doprinese kako lokalnom, tako i nacionalnom razvoju, a naša želja je da ohrabrimo mlade da pokažu svoju kreativnost i inovativnost i daju svoj doprinos regionalnoj prepoznatljivosti“, izjavio je v.d. direktora RAS Željko Sertić.

Pročitajte više

EUPR


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

PREDMET OGLAŠAVANjA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, na osnovu člana 38. stava 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11-dr. zakoni), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 94/13 i 93/15), člana 2. Uputstva o sprovođenju Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite broj: 401-00-52/2014-04 od 10. januara 2014. godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite broj: 401-00-1972/1/2016-11 od 22.12.2016. godine, upućuje Javni poziv zainteresovanim udruženjima građana, osnovanim radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, da podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije. Prioritet u ovom pozivu jeste unapređivanje socijalne uključenosti boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji, kao i negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, kroz:

1. Podršku razvoju inovativnih i održivih servisa na nivou lokalne zajednice;
2. Podizanje nivoa svesti zajednice i boračko-invalidske populacije o položaju i potrebama boračko-invalidske populacije;
3. Podršku razvoju i realizaciji projekata koji doprinose unapređenju oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENjE PRIJAVA PROJEKATA

Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 16. januara 2017. godine u 11 časova. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog roka.

Pročitajte više

EUPR


NACIONALNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ERAZMUS + PROJEKTE

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2017. godinu, odnosi se isključivo na sledećih pet vrsta projekata za koje mogu konkurisati institucije i organizacije iz Srbije:

• KA1 Mobilnost za škole
• KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
• KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih
• KA1 Mobilnost mladih
• KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Druge vrste Erazmus + projekata u kojima mogu da učestvuju institucije i organizacije iz Srbije utvrđene su Opštim pozivom za Erazmus+ projekte za 2017. godinu.
Prijave za sve projekte mobilnosti podnose se do 2. februara 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.
Prijave za projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja podnose se do 29. marta 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.

Pročitajte više

EUPR


JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE

Ministarstvo privrede raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte.
Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 600.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom Programu su 2.400.000.000,00 dinara. Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a zaključno sa 04.06.2016. godine.

Pročitajte više

EUPR

EUPR